Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw

Makakakuha ng mga libreng pagkain ang mga bata at teenager sa inyong kapitbahayan ngayong tag-araw. Ang mga programa ng Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw (Free Summer Meals) ay inaalok sa mga lugar kung saan naninirahan, nag-aaral at naglalaro ang inyong pamilya—kasama ang mga paaralan, parke, sentro ng komunidad at organisasyong nakabatay sa pananampalataya.

Bukas ang mga programa ng Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw sa lahat ng pamilya at hindi humihingi ng anumang papeles—puwedeng pumunta ang mga bata doon at kumuha ng pagkain. Nag-aalok din ang maraming site ng masasayang aktibidad na tutulong sa mga bata na manatiling aktibo at nakikihalubilo habang walang klase sa paaralan.

Hanapin ang inyong pinakamalapit na site ng Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw at alamin kung paano maa-access ang iba pang mapagkukunan ng pagkain sa inyong komunidad ngayong tag-araw.


Mag-access ng Pagkain Ngayon


Mga Pagkain para sa mga Bata

Makakakuha ng mga Libreng Pagkain sa Tag-araw ang mga bata at teenager sa mga parke, sentro ng komunidad, paaralan at mga organisasyong nakabatay sa pananampalataya sa inyong komunidad. Ilang mahalagang bagay na dapat alamin tungkol sa Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw ngayong taon:

  • Ang programa ng Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw ay para sa mga bata at teenager na edad 18 pababa—pero maaaring mag-alok ang ibang site ng karagdagang mapagkukunan para sa mas nakatatandang miyembro ng pamilya.
  • Hindi kailangan ang bayad, sign-up, o patunay ng pagkakakilanlan o legal na katayuan para makatanggap ng mga pagkain sa tag-araw.
  • Nagbago na ang mga panuntunan ng pederal na programa. Ngayong taon, kailangang naroon ang mga bata at teenager para makatanggap ng pagkain at kailangan itong kainin sa mismong site. Hindi na puwedeng kunin ng mga magulang at tagapag-alaga ang mga pagkain sa ngalan ng mga anak nila.

Ilagay ang iyong address sa mapa sa ibaba para makahanap ng mga site ng pagkain malapit sa inyo o i-text ang FOOD sa 304-304: