Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw

Para sa mga may edad na 18 at pababa

Available ang mga libreng pagkain at bilihin sa iyong kapitbahayan ngayong tag-araw. Bukas ang mga lugar sa pamamahagi ng mga pagkain (meals site) at food bank sa buong Washington – nang may pinahusay na paglilinis at pagdidistansiya mula sa ibang tao para mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Maaari ka ring maging kwalipikado para sa mga programa sa tulong sa pagkain para matulungan kang bumili ng mga bilihin.

Hanapin ang iyong pinakamalapit na lugar sa pamamahagi ng Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw (Free Summer Meals site) o food bank sa ibaba, o alamin kung paano mag-apply para sa Pangunahing Pagkain (Programa sa Tulong sa Karagdagang Nutrisyon o Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) at Elektronikong Paglipat ng Benepisyo sa Pandemya (Pandemic Electronic Benefit Transfer, Pandemic EBT).


I-access ang Pagkain Ngayon


Mga Pagkain para sa Mga Bata

Available para sa mga bata at teenager ang Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw sa mga parke, sentro ng komunidad, at paaralan sa iyong komunidad. Ilang mahahalagang bagay na dapat malaman tungkol sa Mga Libreng Pagkain sa Tag-araw ngayong taon:

  • Nag-aalok ang lahat ng lugar ng mga nakabalot at madaling bitbitin na pagkain na maaari mong kunin at kainin sa bahay, at maaaring magbigay ang ilang lugar ng maraming pagkain nang sabay-sabay.
  • Hindi kailangang dumalo ng iyong anak para makakuha ng pagkain. Kung may sakit ka at nangangailangan ka ng pagkain, mangyaring manatili sa bahay at magpadala ng ibang tao para kunin ang pagkain.

Ilagay ang iyong address sa mapa sa ibaba para humanap ng mga lugar sa pamamahagi ng pagkain na malapit sa iyo:

Mga Bilihin

Hanapin ang iyong pinakamalapit na food bank dito o tumawag sa 2-1-1.

Kung ikaw ay buntis, isang bagong ina, o may mga anak na mas bata pa sa 5 taon, maaari ka ring maging kwalipikado para sa Programa sa Mga Babae, Sanggol, at Bata (Women, Infants, and Children Program, WIC). Nagbibigay ang WIC ng mga voucher para makabili ng pagkain tulad ng gatas, yogurt, cereal, at pormula ng sanggol. Maaari kang mag-apply para sa WIC sa telepono, at hindi mo kailangang maging mamamayan ng U.S. para maging kwalipikado. Para mahanap ang pinakamalapit na klinika ng WIC sa iyo, tumawag sa 1-800-322-2588.

Iba Pang Programa sa Pagkain

Humanap ng karagdagang mapagkukunan ng pagkain, kasama ang pagkain para sa mga taong nasa wastong gulang at nakatatanda, dito o tumawag sa 2-1-1.


Kumuha ng Pera para sa Mga Bilihin


Pangunahin (SNAP)

Su familia puede calificar para recibir los beneficios de Basic Food (SNAP), también conocidos como cupones de alimentos. Basic Food ayuda a las familias de Washington a llegar a fin de mes proporcionando dinero para comprar comestibles. Los beneficios se cargan en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), que se puede usar como una tarjeta de débito en las tiendas de comestibles y muchas tiendas de conveniencia, minimercados y mercados de agricultores. Una familia de cuatro personas puede recibir más de $600 al mes.

Puede solicitar Basic Food en cualquier momento. Para saber si califica y realizar la solicitud hoy mismo, visite WaFoodHelp.org o llame al Departamento de Servicios Sociales y de Salud (Department of Social and Health Services, DSHS) al 877-501-2233.

Tenga en cuenta que la regla de carga pública ya no está vigente. El acceso a los beneficios de Basic Food no afectará a las familias con solicitudes pendientes de visa.

Los inmigrantes legales que no califican para recibir Basic Food pueden ser elegibles para el Programa Estatal de Asistencia Alimentaria Programa de Asistencia Alimentaria(Food Assistance Program, FAP).

Maaaring maging kwalipikado ang iyong pamilya para sa mga benepisyo sa Pangunahing Pagkain (SNAP) – na minsan ay tinatawag na mga food stamp. Tinutulungan ng Pangunahing Pagkain ang mga pamilya sa Washington na magkaroon ng sapat na pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera para makabili ng mga bilihin. Inilalagay ang mga benepisyo sa isang card para sa elektronikong paglipat ng mga benepisyo (electronic benefits transfer, EBT), na magagamit nang tulad ng isang debit card sa mga tindahan ng grocery at maraming convenience store, maliliit na bilihan at palengke ng mga magsasaka (farmers market). Maaaring makatanggap ang isang pamilyang may apat na miyembro ng hanggang $600/buwan.

Maaari kang mag-apply para sa Pangunahing Pagkain anumang oras. Para makita kung kwalipikado ka at makapag-apply ngayon, bumisita sa WaFoodHelp.org o tumawag sa Departamento ng Mga Serbisyong Panlipunan at Pangkalusugan (Department of Social and Health Services, DSHS) sa 877-501-2233.

Pakitandaang hindi na umiiral ang Panuntunan sa Public Charge. Hindi makakaapekto ang pag-access ng mga benepisyo sa Pangunahing Pagkain sa mga pamilyang may nakabinbing aplikasyon sa visa.

Ang mga legal na imigranteng hindi kwalipikadong tumanggap ng Pangunahing Pagkain ay maaaring maging kwalipikado para sa Programa ng Estado sa Tulong sa Pagkain (State Food Assistance Program) (FAP).

COVID-19 Update


The COVID-19 pandemic has dramatically shifted the community summer meal programs. Please visit the Free Meals During School Closures page for more information about free grab-and-go meals that are being offered to students in Washington state.

For a comprehensive list of resources available in the Seattle-King County area visit our COVID-19 Resource page.

Events


Celebrate the free Summer Meals program at a free, all-ages field day near you. Enjoy a bounce house, music, and free games and activities for the whole family, including face painting, crafts, an obstacle course, and more! A free lunch will be provided to all kids, teens, and adults.

DateTimeLocationAddress
Saturday, June 29
Noon – 3 p.m.
Highland Park
1100 SW Cloverdale St., Seattle, WA 98106
Wednesday, July 10
Noon – 3 p.m.
Powell Barnett Park
352 Martin Luther King Jr Way, Seattle, WA 98122
Wednesday, July 31
Noon – 3 p.m.
Othello Park
4219 S Othello St, Seattle, WA 98118
Wednesday, August 7Noon – 3 p.m.
Northacres Park
12718 1st Ave NE, Seattle, WA 98125