Humingi ng Libreng Tulong para sa Buwis

Ligtas, protektado, madali at libreng tulong sa buwis.

Ipunin ang iyong mga pinaghirapang dolyar at humingi ng libreng tulong sa pag-file ng iyong mga buwis noong 2020.

Simula Ene. 20–Abr. 18, 2021, magiging available ang mga eksperto sa buwis na sertipikado ng Serbisyo ng Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS) para magbigay sa iyo ng ligtas, protektado at 100% online na tulong sa pag-file ng iyong mga buwis. Alam ng aming mga eksperto ang lahat ng bagong batas at available na credit, kabilang ang bagong pantulong na panukalang batas, para ma-maximize mo ang iyong return at mas marami ang maitabi mo sa iyong pera. Maaari din kaming tumulong sa pag-claim ng pera ng stimulus check.

Available para sa lahat ang libreng tulong sa buwis, kabilang ang mga may taglay ng Numero ng Pagkakakilanlan ng Indibidwal na Nagbabayad ng Buwis (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).

Para matulungan ka namin nang husto sa iyong mga buwis, narito ang ilang bagay na kailangan pati na rin ang ilang karagdagan at opsyonal, pero makakatulong, na dokumento na titipunin at ihahanda mo:

Ang Kakailanganin Mo

  • Identification card na may larawan
  • Selfie ng iyong sarili na hawak ang iyong identification card na may larawan, malapit sa iyong mukha
  • Social Security Card o dokumento ng ITIN
  • Anumang dokumento ng suweldo (W-2, 1099-R, atbp.)

Opsyonal na Iba pang Dokumentong Ihahanda

  • Tax return noong nakaraang taon
  • Health Insurance Marketplace Statement (1095-A)
  • Child Care Statement
  • Gambling Winnings Statement
  • Tuition Statement

Madadaling Paraan para Mag-file ng mga Buwis nang Libre


Magpatulong sa isang indibidwal

GetYourRefund.org

Kumuha ng libreng serbisyo ng paghahanda sa buwis sa virtual na paraan. Makikipagtulungan sa iyo ang mga eksperto sa buwis na sertipikado ng IRS at pagkatapos ay ihahanda nila nang remote ang iyong tax return at ipa-file nila ito sa elektronikong paraan para sa iyo. Pinapadali ng ligtas at protektadong portal ang pag-upload ng iyong mga kaugnay na dokumento.

Ikaw mismo ang mag-file

MyFreeTaxes.com

Sa pamamagitan ng MyFreeTaxes.com, maaaring ikaw mismo ang mag-file ng iyong mga buwis nang libre. Kakailanganin ng serbisyong ito na gumawa ka ng account, punan at i-file mo ang iyong mga buwis nang mag-isa.

Tumawag para sa tulong

2-1-1

Maaari kang tumawag sa 2-1-1 para makakuha ng impormasyon at tulong sa maraming wika, kabilang ang tulong kung paano i-file ang iyong mga buwis nang libre.


Salamat sa mga sponsor namin: