ទទួលជំនួយផ្នែកពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ

ជំនួយផ្នែកពន្ធដែលមានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ងាយស្រួល និងឥតគិតថ្លៃ។

រក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារដែលរកបានដោយលំបាករបស់អ្នកបានកាន់តែច្រើន ហើយទទួលជំនួយក្នុងការដាក់ប្រកាសពន្ធឆ្នាំ 2020 របស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែមករា – ថ្ងៃទី 18 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 អ្នកជំនាញខាងពន្ធដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល ហើយមានវិញ្ញាបនបត្រ IRS នឹងរង់ចាំផ្ដល់ជំនួយតាមអនឡាញដែលមានសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ 100% ដើម្បីដាក់ប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក។ អ្នកជំនាញរបស់ពួកយើងដឹងអំពីច្បាប់ពន្ធថ្មីៗទាំងអស់ និងឥណទានដែលអាចប្រើបាន រួមទាំងអ្វីៗដែលស្ថិតក្នុងវិក្កយបត្រអនុគ្រោះថ្មី ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង្កើនប្រាក់បង់មកវិញបានច្រើនបំផុត ហើយអ្នកអាចរក្សាទុកប្រាក់បានកាន់តែច្រើន។ យើងក៏អាចជួយទាមទារសែកប្រាក់លើកទឹកចិត្តបានផងដែរ។

ជំនួយផ្នែកពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ មានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា រួមទាំងអ្នកកាន់ ITIN ផងដែរ។

ដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយអ្នកបានល្អបំផុតអំពីពន្ធរបស់អ្នក នេះគឺជាអ្វីមួយចំនួនដែលអ្នកនឹងត្រូវការ ព្រមទាំងឯកសារមួយចំនួនដែលអាចជាជម្រើសបន្ថែម និងមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រមូល និងមានឲ្យហើយ៖

អ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវការ

 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណមានរូបថត
 • ការថតរូបខ្លួនឯងកំពុងកាន់អត្តសញ្ញាណបណ្ណមានរូបថតនៅក្បែរមុខរបស់អ្នក
 • កាតសន្តិសុខសង្គម ឬឯកសារ ITIN
 • ឯកសារប្រាក់ចំណូលណាមួយ (W-2, 1099-R, ។ល។)

ឯកសារត្រៀមផ្សេងទៀតដែលគួរតែមានឲ្យហើយ

 • ក្រដាសបង់ពន្ធឆ្នាំមុន
 • របាយការណ៍ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងសុខភាព (1095-A)
 • របាយការណ៍អំពីការថែទាំកុមារ
 • របាយការណ៍អំពីការឈ្នះល្បែង
 • របាយការណ៍អំពីថ្លៃឈ្នួលបង្រៀន

វិធីងាយស្រួលដើម្បីដាក់ការប្រកាសពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ


រកនរណាម្នាក់ជួយអ្នក

GetYourRefund.org

ទទួលសេវារៀបចំពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃបែបនិម្មិត។ អ្នកជំនាញខាងពន្ធដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ IRS នឹងធ្វើការជាមួយអ្នក ហើយបន្ទាប់មករៀបចំក្រដាសប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកពីចម្ងាយ រួចហើយដាក់ប្រកាសពន្ធតាមបែបអេឡិចត្រូនិកជូនអ្នក។ ផតថលដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ ធ្វើឲ្យងាយស្រួលដល់ការផ្ទុកឡើងនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក។

ដាក់ប្រកាសដោយខ្លួនឯង

MyFreeTaxes.com

ជាមួយ MyFreeTaxes.com អ្នកអាចដាក់ការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង ឥតគិតថ្លៃ។ សេវាកម្មនេះនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកបង្កើតគណនីមួយ បំពេញ និងដាក់ប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង។

ទូរសព្ទរកជំនួយ

2-1-1

អ្នកអាចទូរសព្ទទៅលេខ 2-1-1 ដើម្បីទទួលព័ត៌មាន និងជំនួយជាភាសាមួយចំនួន រួមទាំងជំនួយអំពីរបៀបដាក់ប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។


សំណួរទូទៅនៅលើគេហទំព័រ MyFreeTaxes.com


តើលិខិតប្រកាសពន្ធសាមញ្ញជាអ្វី?

លិខិតប្រកាសពន្ធសាមញ្ញដែលគ្របដណ្តប់នៅលើ MyFreeTaxes របស់ខ្ញុំរួមមាន៖ ប្រាក់ចំណូល W-2 ការប្រាក់លើចំណូលដែលមានកំណត់ ប្រាក់ចំណូលភាគលាភ ការចំណាយអប់រំរបស់សិស្ស ចំណូលនៃភាពអត់ការងារធ្វើ ឥណទានអប់រំរបស់សិស្ស ការប្រាក់លើកម្ចីរបស់សិស្ស ការទាមទារចំណាយដែលមិនអាចផាត់ចេញស្តង់ដារ ឥណទានពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលរកបាន ឥណទានពន្ធលើកុមារ និងការបង់ថ្លៃចំណាយថែទាំអ្នកក្នុងបន្ទុកនិងកុមារ។ បញ្ជីពេញលេញនៃទម្រង់បែបបទដែលត្រូវបានបញ្ចូល អាចស្វែងរកបាននៅទីនេះ៖ MyFreeTaxes.com/Support

តើការផ្តល់សេវាកម្មមានដែនកំណត់អ្វីខ្លះ?

លិខិតប្រកាសពន្ធជាច្រើនដែលជាធម្មតាស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ និងឥតគិតថ្លៃនៅលើគេហទំព័រពន្ធដោយ ផ្ទាល់ មិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសូហ្វវែរដែលឥតគិតថ្លៃទាំងអស់នោះទេ ជាឧទាហរណ៍ ប្រាក់ចំណូលលើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន (1099-MISC) ការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ចាំ ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងការចំណាយដែលមិនអាចផាត់ចេញលើវត្ថុផ្សេងៗ ការទូទាត់ប្រាក់របស់ភាគីទីបី (1099-K), គណនីសន្សំសម្រាប់សុខភាព (Health Saving Account, HSA) និងអ្នកដទៃជាច្រើនផ្សេងទៀត។  ប្រសិនបើលោកអ្នកមានទម្រង់បែបបទពន្ធទាំងនេះ លោកអ្នកនឹងត្រូវទិញទម្រង់បែបបទថ្មីដើម្បីបង់ប្រាក់ពន្ធ ជាមួយប្រព័ន្ធនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ MyFreeTaxes.com ។ បញ្ជីពេញលេញនៃអ្វីដែលត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងសូហ្វវែរដោយឥតគិតថ្លៃ អាចស្វែងរកបាននៅលើ MyFreeTaxes.com/Support

តើអ្វីជាធនធានឥតគិតថ្លៃផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ឱ្យខ្ញុំ?

លោកអ្នកអាចស្វែងរកជម្រើសពីរបីផ្សេងទៀត៖

 • ការរៀបចំបង់ប្រាក់ពន្ធអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធរបស់យើង៖ សូមរៀបចំបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់លោកអ្នកតាមអនឡាញជាមួយ ក្រុមអ្នកជំនាញរៀបចំបង់ប្រាក់ពន្ធអនឡាញឥតគិតថ្លៃរបស់យើង។ សូមអូសទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រនេះដើម្បីមើល ព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើជម្រើស org 
 • ការបង់ប្រាក់ពន្ធអនឡាញ៖ លោកអ្នកអាចស្វែងរកឧបករណ៍បង់ប្រាក់ពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃបន្ថែមតាមរយៈកម្មវិ ធីបង់ប្រាក់ពន្ធឥតគិតថ្លៃ (Free File) របស់សេវាកម្មចំណូលផ្ទៃក្នុង IRS (Internal Revenue Service, IRS) ។ សូមចូលទៅកាន់ gov/FreeFile សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងសេចក្តីលម្អិតផ្សេងៗទៀត។

តើខ្ញុំត្រូវបំពេញអ្វីខ្លះនៅលើ MyFreeTaxes.com?

លោកអ្នកត្រូវការ៖

 • អ៊ីម៉ែលដើម្បីបង្កើតគណនេយ្យ
 • ប្រាក់ចំណូលដុលដែលបានលៃតម្រូវ (Adjusted Gross Income, AGI) ជាក់លាក់របស់អ្នកពីបន្ទាត់ទី 7 នៅលើ Form 1040 នៃលិខិតប្រកាសពន្ធឆ្នាំ 2019 របស់លោកអ្នក (ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ)
 • លេខសន្តិសុខសង្គម (Social Security Number, SSN) សម្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅលើលិខិតប្រកាសពន្ធ
 • ឯកសារពន្ធទាំងអស់
 • គណនេយ្យធនាគារ និងលេខសម្គាល់ធនាគារ (សម្រាប់គណនេយ្យសន្សំ/ឥណពន្ធផ្ទាល់)

ខ្ញុំមិនដឹងអំពី AGI ឆ្នាំ 2019 របស់ខ្ញុំទេ។ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

លោកអ្នកអាចស្វែងរកវាបាននៅលើបន្ទាត់ទី 7 នៃលិខិតប្រកាសពន្ធឆ្នាំ 2019 របស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅមានច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់លោកអ្នក នៅទីតាំងរៀបចំបង់ប្រាក់ពន្ធឥតគិតថ្លៃរបស់ United Way of King County កាលពីឆ្នាំមុន សូមអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ freetax@uwkc.org និងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតប្រកាសពន្ធ ឆ្នាំមុនបាន។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានបង់ប្រាក់ពន្ធជាមួយយើងកាលពីឆ្នាំមុនទេ IRS.gov/get-transcript អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការទាញយកច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតប្រកាសពន្ធឆ្នាំមុនបាន។

តើអាចមានអ្នកណាម្នាក់ជួយខ្ញុំតាមរយៈទួរស័ព្ទដើម្បី សម្របសម្រួល ខណៈខ្ញុំបំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់ខ្ញុំ ម្តងមួយជំហាន ដែរឬទេ?

ប្រសិនលោកអ្នកត្រូវការការគាំទ្រ ឬជំនួយ លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់លោកអ្នកត្រូវបំពេញអនឡាញ ដោយក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែករៀបចំការបង់ ប្រាក់ពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងស្រុករបស់យើង តាមរយៈ ប្រព័ន្ធណាត់ជួបរបស់យើង សូមអូសចុះទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័នេះ ដើម្បីមើលព័ត៌មានបន្ថែម នៅលើជម្រើស GetYourRefund.org

តើអាចមាននរណាម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយ United Way of King County ជួយបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនៅលើ MyFreeTaxes.com ជំនួសខ្ញុំបានដែរ ឬទេ?

គួរឱ្យសោកស្តាយដែល United Way of King County មិនអាចបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក និងឯកសារពន្ធផ្សេងៗទៅក្នុង MyFreeTaxes.com ជំនួសអ្នកបាននោះទេ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលបានការជួយបំពេញការបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់លោកអ្នកអនឡាញ ដោយក្រុមអ្នកជំនាញ ផ្នែករៀបចំការបង់ប្រាក់ពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងស្រុក របស់យើង តាមរយៈប្រព័ន្ធណាត់ជួបរបស់យើង សូមអូសចុះទៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័នេះ ដើម្បីមើលព័ត៌មានបន្ថែម នៅលើជម្រើស GetYourRefund.org

តើខ្ញុំបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ IRS.gov/FreeFile ដែរឬទេ?

អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលក្រោម $72,000 អាចដាក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃនូវកម្មវិធីបង់ប្រាក់ពន្ធឥតគិតថ្លៃរបស់ IRS បាន។


សំណួរទូទៅនៅលើគេហទំព័រ GetYourRefund.org


តើ GetYourRefund.org ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

GetYourRefund.org ផ្តល់នូវមធ្យោបាយយ៉ាងងាយស្រួល ដើម្បីបំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធ របស់លោកអ្នកតាមរយៈជំហានងាយៗមួយចំនួន៖

 1. សម្រាប់ការរៀបចំបង់ប្រាក់ពន្ធអនឡាញ សូមចុចលើ “បង់ប្រាក់ពន្ធ​ជាមួយ​ GetYourRefund”។
 2. សូមបង្កើតប្រវត្តិរូបនៅលើ GetYourRefund ឆ្លើយសំណួរមួយចំនួន និងបញ្ចូលរូបថតនៃឯកសារពន្ធរបស់លោកអ្នក។
 3. កំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការណាត់ជួប
 4. អំឡុងពេលនៃការណាត់ជួបរបស់លោកអ្នក៖
 • លោកអ្នកនឹងទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចូលពីអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធរបស់យើង។
 • អ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធរបស់យើងនឹងបំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់លោកអ្នក។
 • លោកអ្នកនឹងទទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចូលជាលើកទីពីរពីម្នាក់ពីអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធរបស់យើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងបំពេញលិខិតប្រកាសរបស់អ្នក។
 1. សូមចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាសពន្ធដែលបំពេញរូចរាល់តាមរយៈអ៊ីម៉ែល។

តើសេវាកម្មមានដែនកំណត់អ្វីខ្លះ?

United Way គឺជាអ្នកផ្តល់នូវឱកាសស្មើគ្នា ហើយបុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនអាចទទួលបានសេវាកម្ម រៀបចំការបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់ United Way ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ លិខិតប្រកាសពន្ធខ្លះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងពេក សម្រាប់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍ យើងមិនអាចរៀបចំលិខិតប្រកាសពន្ធ សម្រាប់ប្រាក់ចំណូលដែលរកបាននៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនោះទេ។

 

យើងបានបង្កើតដៃគូរសហការជាមួយ Express Credit Union ដើម្បីដំណើការលិខិតប្រកាសពន្ធជាមួយលេខសម្គាល់អ្នកបង់ពន្ធលក្ខណៈបុគ្គល (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) ហើយនឹងផ្តល់កម្មវិធី ITIN ដោយឥតគិតថ្លៃ និងការបន្តសុពលភាពតាមរយៈ Express Credit Union ។

 

ទាំងនេះគឺជាសេវាកម្មដែលយើងមិនផ្តល់ឱ្យ៖

 • លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់រដ្ឋ (រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនពុំមានពន្ធលើប្រាក់ចំណូលណាមួយរបស់រដ្ឋ ដូច្នេះលិខិតប្រកាស គឺមិនចាំបាច់នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋដែលទាមទារលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់រដ្ឋ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ com ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយឥតគិតថ្លៃ)។
 • ប្រសិនបើអ្នកមានទម្រង់ 1099-B (ដំណើរការពីឈ្មួញកណ្តាល ប្រសិនបើលោកអ្នកទិញ/លក់ស្តុក)។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកលក់ផ្ទះរបស់លោកអ្នក ឬវាត្រូវបានរឹបអូស។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូលថ្លៃជួល។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន និងមានចំណាយចំនួនលើសពី $25,000 មានការខាតបង់សុទ្ធ ឬចង់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ការចំណាយលើអាជីវកម្ម។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះជាដៃគូរក្នុងស្រុក។

តើលោកអ្នកត្រូវបញ្ចូលអ្វីនៅលើ GetYourRefund.org?

GetYourRefund.org មានសម្រាប់ទួរស័ព្ទដៃ ថែប្លែត និងកុំព្យូទ័រលើតុ។ យើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនអាចបំពេញសំណួរ និងយល់ពីសំណួរទាំងនោះយ៉ាងងាយស្រួល។ លោកអ្នកត្រូវការ៖

 • អ៊ីម៉ែលដើម្បីបង្កើតគណនេយ្យ
 • រូបថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (និងសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតនៅ លើលិខិតប្រកាសពន្ធ)
 • រូបថតរបស់អ្នកកំពុងកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • ប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គម ឬប័ណ្ណ ITIN (និងសម្រាប់ផ្សេងទៀតនៅ លើលិខិតប្រកាសពន្ធ)
 • ឯកសារពន្ធទាំងអស់
 • គណនេយ្យធនាគារ និងលេខសម្គាល់ធានាគារ (ជាជម្រើស សម្រាប់គណនេយ្យសន្សំ/ឥណពន្ធផ្ទាល់)

 

សូមចំណាំ៖ IRS, GetYourRefund.org, United Way of King County និងដៃគូរជាតិផ្សេងទៀតបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំខាន់ៗលើការអនុវត្តការរក្សា សន្តិសុខ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការរៀបចំការបង់ប្រាក់ពន្ធអនឡាញ។

ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវការជំនួយជាមួយពី GetYourRefund.org តើខ្ញុំអាចទទួលបានការជួយតាមរបៀបណា?

មានមុខងារសម្រាប់ជជែកនៅលើគេហទំព័រនេះ ដែលបុគ្គលិកបម្រើសេវាអតិថិជនរបស់ United Way of King County នៅប្រចាំការដើម្បីឆ្លើយសំណួរ។

 

សូមចុចលើរូបតំណាងមុខងារសម្រាប់ជជែកនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយបុគ្គលិកអាចជួយអ្នកបាន។

 

បន្ថែមលើនេះទៀត បុគ្គលិកបម្រើសេវាអតិថិជន នៅប្រចាំការលើមុខងារសម្រាប់ជជែក នៃវេបសាយ GetYourRefund.org ។ លោកអ្នកក៏អាចអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ Hello@GetYourRefund.org សម្រាប់ជំនួយបន្ថែម។

ចុះចំណែក មូលប្បទានប័ត្រនៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច (Economic Impact Payments)?

ស្ថិតក្រោម ច្បាប់នៃជំនួយវីរុសកូរ៉ូណា ការជួយសង្រ្គោះ និងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) អ្នកជាប់ពន្ធដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ ដែលបានដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ 2019 ឬ ឆ្នាំ 2018 នឹងទទួលបានមូលប្បទានប័ត្រនៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវចំនួនទឹកប្រាក់ រហូតដល់ $1,200 សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ ឬទឹកប្រាក់ចំនួន $2,400 សម្រាប់គួរស្វាមីភរិយា និងទឹកប្រាក់ចំនួនរហូតដល់ $500 សម្រាប់កុមារដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌម្នាក់ៗ។ អ្នកជាប់ពន្ធខ្លះដែលជាធម្មតាមិនដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ នឹងត្រូវដាក់ជូននូវលិខិតប្រកាសពន្ធសាមញ្ញដើម្បីទទួលបានមូលប្បទានប័ត្រនៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

 

មូលប្បទានប័ត្រនៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមត្រូវបានផ្តល់ជូននៅដើមឆ្នាំ 2021 នូវទឹកប្រាក់ចំនួន $600 សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ ឬទឹកប្រាក់ចំនួន$1,200 សម្រាប់គូរស្វាមីភរិយា និងទឹកប្រាក់ចំនួនរហូតដល់ $600 សម្រាប់កុមារដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌម្នាក់ៗ។ បច្ចុប្បន្ន គ្រួសារដែលមានស្ថានភាពចម្រុះមានសិទ្ធិសម្រាប់មូលប្បទានប័ត្រនៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ។

 

សូមចូលទៅកាន់ IRS.gov/EIP អំពីការធ្វើបច្ចប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុត។

 

តើអ្នកត្រូវធ្វើបច្ចប្បន្នភាពព័ត៌មានធនាគារឬ ត្រួតពិនិត្យលើស្ថានភាពមូលប្បទានប័ត្រនៃ ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកឬទេ? សូមចូលទៅកាន់ IRS.gov/coronavirus/get-my-payment


សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើង៖