ទទួលជំនួយផ្នែកពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ

ជំនួយផ្នែកពន្ធដែលមានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ ងាយស្រួល និងឥតគិតថ្លៃ។

រក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារដែលរកបានដោយលំបាករបស់អ្នកបានកាន់តែច្រើន ហើយទទួលជំនួយក្នុងការដាក់ប្រកាសពន្ធឆ្នាំ 2020 របស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែមករា – ថ្ងៃទី 18 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 អ្នកជំនាញខាងពន្ធដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល ហើយមានវិញ្ញាបនបត្រ IRS នឹងរង់ចាំផ្ដល់ជំនួយតាមអនឡាញដែលមានសុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ 100% ដើម្បីដាក់ប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក។ អ្នកជំនាញរបស់ពួកយើងដឹងអំពីច្បាប់ពន្ធថ្មីៗទាំងអស់ និងឥណទានដែលអាចប្រើបាន រួមទាំងអ្វីៗដែលស្ថិតក្នុងវិក្កយបត្រអនុគ្រោះថ្មី ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង្កើនប្រាក់បង់មកវិញបានច្រើនបំផុត ហើយអ្នកអាចរក្សាទុកប្រាក់បានកាន់តែច្រើន។ យើងក៏អាចជួយទាមទារសែកប្រាក់លើកទឹកចិត្តបានផងដែរ។

ជំនួយផ្នែកពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ មានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា រួមទាំងអ្នកកាន់ ITIN ផងដែរ។

ដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយអ្នកបានល្អបំផុតអំពីពន្ធរបស់អ្នក នេះគឺជាអ្វីមួយចំនួនដែលអ្នកនឹងត្រូវការ ព្រមទាំងឯកសារមួយចំនួនដែលអាចជាជម្រើសបន្ថែម និងមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រមូល និងមានឲ្យហើយ៖

អ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវការ

  • អត្តសញ្ញាណបណ្ណមានរូបថត
  • ការថតរូបខ្លួនឯងកំពុងកាន់អត្តសញ្ញាណបណ្ណមានរូបថតនៅក្បែរមុខរបស់អ្នក
  • កាតសន្តិសុខសង្គម ឬឯកសារ ITIN
  • ឯកសារប្រាក់ចំណូលណាមួយ (W-2, 1099-R, ។ល។)

ឯកសារត្រៀមផ្សេងទៀតដែលគួរតែមានឲ្យហើយ

  • ក្រដាសបង់ពន្ធឆ្នាំមុន
  • របាយការណ៍ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងសុខភាព (1095-A)
  • របាយការណ៍អំពីការថែទាំកុមារ
  • របាយការណ៍អំពីការឈ្នះល្បែង
  • របាយការណ៍អំពីថ្លៃឈ្នួលបង្រៀន

វិធីងាយស្រួលដើម្បីដាក់ការប្រកាសពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ


រកនរណាម្នាក់ជួយអ្នក

GetYourRefund.org

ទទួលសេវារៀបចំពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃបែបនិម្មិត។ អ្នកជំនាញខាងពន្ធដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ IRS នឹងធ្វើការជាមួយអ្នក ហើយបន្ទាប់មករៀបចំក្រដាសប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកពីចម្ងាយ រួចហើយដាក់ប្រកាសពន្ធតាមបែបអេឡិចត្រូនិកជូនអ្នក។ ផតថលដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ ធ្វើឲ្យងាយស្រួលដល់ការផ្ទុកឡើងនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នក។

ដាក់ប្រកាសដោយខ្លួនឯង

MyFreeTaxes.com

ជាមួយ MyFreeTaxes.com អ្នកអាចដាក់ការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង ឥតគិតថ្លៃ។ សេវាកម្មនេះនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកបង្កើតគណនីមួយ បំពេញ និងដាក់ប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង។

ទូរសព្ទរកជំនួយ

2-1-1

អ្នកអាចទូរសព្ទទៅលេខ 2-1-1 ដើម្បីទទួលព័ត៌មាន និងជំនួយជាភាសាមួយចំនួន រួមទាំងជំនួយអំពីរបៀបដាក់ប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។


សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើង៖