ຮັບເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບພາສີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ປອດໄພ, ໝັ້ນຄົງ, ງ່າຍ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບພາສີ

ເກັບຮັກສາເງິນທີ່ທ່ານຫາມາໄດ້ຍາກ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບພາສີປີ 2020 ຂອງທ່ານ.

ຈາກວັນທີ 20 ມັງກອນ – ວັນທີ 18 ເມສາ 2021, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ IRS (Internal Revenue Service, ການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດ) ຈະໃຫ້ບໍລິການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ປອດໄພ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ 100% ທາງອອນລາຍໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບພາສີຂອງທ່ານ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາຮູ້ຈັກກົດໝາຍພາສີສະບັບໃໝ່ທັງໝົດ ແລະ ສິນເຊື່ອທີ່ມີຢູ່ ເຊິ່ງລວມເຖິງສິນເຊື່ອໃນຮ່າງກົດໝາຍຊ່ວຍເຫຼືອສະບັບໃໝ່ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ກຳໄລຂອງທ່ານເຫຼືອຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ທ່ານຈະສາມາດເກັບຮັກສາເງິນທີ່ທ່ານຫາມາໄດ້ຍາກ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດຊ່ວຍໃນການຮ້ອງຂໍເງິນກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ.

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບພາສີແມ່ນມີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ລວມເຖິງຜູ້ຖືຄອງ ITIN (Individual Taxpayer Identification Number, ໝາຍເລກປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ເສຍພາສີລາຍບຸກຄົນ).

ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານກ່ຽວກັບພາສີຂອງທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອງສາມຢ່າງທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີ ພ້ອມກັບເອກະສານບາງສະບັບທີ່ເປັນທາງເລືອກເພີ່ມ ແຕ່ມີປະໂຫຍດ ສຳລັບການເກັບກຳ ແລະ ກຽມພ້ອມ:

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີ

  • ບັດປະຈຳຕົວທີ່ມີພາບຖ່າຍ
  • ຮູບຖ່າຍຂອງຕົວທ່ານເອງທີ່ຖືບັດປະຈຳຕົວທີ່ມີພາບຖ່າຍໃກ້ກັບໃບໜ້າຂອງທ່ານ
  • ບັດປະກັນສັງຄົມ ຫຼື ເອກະສານ ITIN
  • ເອກະສານລາຍຮັບໃດໜຶ່ງ (W-2, 1099-R, ອື່ນໆ)

ກຽມເອກະສານທາງເລືອກອື່ນໆ ໃຫ້ພ້ອມ

  • ແບບສະແດງລາຍການພາສີຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ
  • ໃບລາຍງານສະພາບຕະຫຼາດຂອງປະກັນສຸຂະພາບ (1095-A)
  • ໃບລາຍງານການດູແລເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ
  • ໃບລາຍງານການຊະນະພະນັນ
  • ໃບລາຍງານຄ່າຮຽນ

ວິທີການງ່າຍໆ ໃນການຍື່ນພາສີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ


ໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຊ່ວຍທ່ານ

GetYourRefund.org

ຮັບເອົາການບໍລິການຈັດກຽມພາສີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ສະເໝືອນຈິງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ IRS ຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍກະກຽມແບບສະແດງລາຍການພາສີຂອງທ່ານຈາກທາງໄກ ແລະ ຍື່ນມັນທາງອີເລັກໂທຣນິກສຳລັບທ່ານ. ທາງຜ່ານທີ່ປອດໄພ ແລະ ໝັ້ນຄົງຈະເຮັດໃຫ້ການອັບໂຫຼດເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານງ່າຍ.

ຍື່ນດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

MyFreeTaxes.com

ດ້ວຍ MyFreeTaxes.com, ທ່ານສາມາດຍື່ນພາສີຂອງທ່ານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ການບໍລິການນີ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສ້າງບັນຊີ, ຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະ ຍື່ນພາສີຂອງທ່ານດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.

ໂທຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

2-1-1

ທ່ານສາມາດໂທຫາ 2-1-1 ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນຫຼາຍພາສາ ລວມເຖິງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບວິທີການຍື່ນພາສີຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.


ຂອບໃຈຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ: