Bōk Jibañ kin Eowoj Ejellok Wonnen

Ewōr kejbarok, ekwōn, ebidodo, im ejellok wonnen jibañ kin eowoj.

Likūt jāān ko elab am kar jerbal kaki ibbam im bōk jibañ ilo am kanne beba in eowoj ko am ñan 2020.

Jen Janode 20 ñan Ebrol  18, 2021, ro emōj aer bōk katak ak ro ewōr aer kabeel kin eowoj im emōj kamool jen Obij eo ej lale kakien ko ikijen eowoj ko an kien eo an federal ej kōwebben (Internal Revenue Service -IRS)  renaj bojak in lewaj kejbarok, kwōn, im 100% jibañ online ilo am kanne beba in eowoj ko am.  Armij ro amim ewōr aer kabeel rejelā aoleb kakien in eowoj ko rekāāl im jibañ ko ewōr, ekoba ro rebed ilo kakien in jibañ eo ekāāl, bwe jen maron kōlab joñan an rool tōk jāān im kwōmaron kōlablok am likūt jāān ko am ibbam. Kim maron bar jibañ kwe kajitōk jāān in jibañ eo am.

Ewōr jibañ in eowoj ñan aoleb, ekoba ro ewōr aer Nomba eo an kajojo armij ro rej kolla eowoj (Individual Taxpayer Identification Number – ITIN). ITIN.

Bwe kim en maron jibañ kwe kin eowoj ko am, eñin ej jet men ko kwōnaj aikuji im bareinwōt jet men ko relablok am bebe, bōtab rej jibañ, beba ko ñan aen im kebooji ibbam:

Ta ko Kwōnaj Aikuji

 • Juon kaat ej kwalok wōn kwe im ewōr bijam
 • Juon bijam make kwōj jibwe kaat eo ej kwalok wōn kwe im ewōr bija iturin mejam
 • Kaat in Social Security ak beba in ITIN
 • Jabdewōt beba in kolla (W-2, 1099-R, im men ko jet)

Beba ko jet am bebe ñan am kebooji

 • Beba in eowoj eo am ilo yiō eo moktalok
 • Beba in Kamool Joortoklik in Ejmour (1095-A)
 • Beba in Kamool Kejbarokin Ajiri
 • Beba in Kamool Wiin ko jen Ikkure in Kambol
 • Beba in Kamool Wonnen Jikuul

Wāween ko Rebidodo ñan Bael Eowoj ilo an Ejellok Wonnen


Loloorjak an juon jibañ kwe

GetYourRefund.org

Bōk jibañ ko ilo kein jerbal kabeel ñan kebooj am kanne beba in eowoj ejellok wonnen. Ro ewōr aer kebaal kin eowoj emōj an IRS kamool renaj jerbal ibbam innem kebooj beba in eowoj eo am im baele ñan kwe jen kein jerbal kabeel. Juon kein jerbal ewōr kejbarok, im ekwōn ej kōmman an bidodo am upload ie beba ko am rekkar.

Bael ibbam make

MyFreeTaxes.com

Kin MyFreeTaxes.com, kwōmaron make baele eowoj ko am ilo an ejellok wonnen. Jibañ in enaj aikuj am kōmmane juon akkoun, make kanne im baele eowoj ko am.

Kūrlok ñan jibañ

2-1-1

Kwōmaron kūrlok 2-1-1 ñan bōk melele im jibañ ko ilo elōñ kajin ko, ekoba jibañ kin wāween am baele eowoj ko am ilo an ejellok wonnen.


Kajjitōk ko Rekkā ikijjien MyFreeTaxes.com


Ta eo juon Return Ebidodo

Tax return ko kimij kenono kaki ilo MyFreeTaxes ekoba: Deloñ ilo W-2 form eo, Interest eo ewōr joñan deloñ ediklok, deloñ jān dividend ko, wōnean education ñan rijikuul ro, deloñ jān unemployment, credit ko kōn an rijkuul education, interest eo kōn an juon rijikuul muri, claim kankan eo ekkā, Credit ko Kōmman jān Owōj in Deloñ, Credit in Owōj kōn Ajri, im Wōnean Kōjparok Ajri im Ro Rej Atare Kwe. Kwōmaroñ loi likio in laajrakin form ko ijin: MyFreeTaxes.com/Support

Ewi joñan jerbal in jipañ ko?

Elōñ return ko ekkā aer bed ilo-joñan im ilo ejjelok wōnean ilo jikin owōj ko amim im armej rej itok ie, im ejab aolepaer rekoba ilo software eo ej ilo ejjelok wōnean, waan joñak, Jerbal kōn Kwe Make deloñ eo (1099-MISC), Mortgage Interest, Owōj kōn Bwidej, bar Kajjojo Menin Kankan ko, Kōllā kōn Juon Doulul Kein Kajilu, HSA (Saving Akkaun kōn Ejmour), im elōñ men ko jet.  Elaññe kwōj kōjerbal form kein, kwōnaaj aikuj in wia juon kein upgrade ñan software eo ñan bael ippān kein jerbal in. Bōtaab, kwōnaaj bōk juon discount ñe kwōj kōjerbal MyFreeTaxes.com. Kwomaroñ loe likio in laajrakin men ko ekoba ilo software eo ejjelok wōnean ilo MyFreeTaxes.com/Support

Elōñ ke bar menin jipañ ko im rej pād ñan aō naaj kōjerbal ilo ejjelok wōnean?

Kwōmaroñ lale jet menin ekāālel ko:

 • Karōk Owōj ko Online ilo an ejjelok wōnean ippān Rikapeel kōn Owōj ro amim: Kōmelim an kumi in reikapeel ikijjien Karōk Owōj eo amim karōk owōj ko am. Scroll lal lok ilo peij in ñan loi melele ko elaplok kōn org menin in ekāālel eo.
 • Bael online: kwōmaroñ loe bar jet kein jerbal ko ikijjien bael ilo ejjelok wōnean ilo būrookram ko an IRS Free File (Bael ilo Ejjelok Wōnean). Lolok gov/FreeFile ñan loi melele ko elaplok im bar jet tipdik ko.

Ta eo inaaj aikuj bwe in bael ilo MyFreeTaxes.com?

Kwōnaaj aikuji:

 • Juon email atōrej ñan kōmmane joun am akkaun
 • Jejjetin AGI eo am jen lain 7 ilo Form 1040 ilo 2019 tax return eo am (ñan kamool wōn kwe)
 • SSN (Social Security Nōmba) eo an kajjojo armej eo ilo return eo.
 • Aolep peba in owōj ko
 • Nōmba eo an bāāñ akkaun eo am im nōmba in ial eo (ñan direct deposit/debit)

Ijjab jelā 2019 AGI eo aō. Ta eo in kōmmane?

Kwōmaroñ loe ilo lain 7 ilo 2019 return eo am ñe ewōr wōt juon am kape in return eo am. Elaññe kwar baele owōj ko am ilo juon jikin United Way of King County Karōk Owōj ilo Ejjelok Wōnean yiō eo lok, email freetax@uwkc.org im kakoba nōmba in talebon eo am bwe kim en maroñ lewaj juon am kape in return eo am an yiō eo lok. Elaññe kwar jab bael ippem ilo yiō eo lok, IRS.gov/get-transcript emaroñ jipañ eok ñan bōk juon kape in return eo am an yiō eo lok.

Ewōr ke juon armej emaroñ jipañ ña ilo talebon ilo aō kadede return eo aō, ilo kajjojo kiltōn kōmmane?

Ñe kwōj aikuj bōk jipañ, kwōmaroñ kajjitōk bwe kumi in rikapeel ro amim naetan Free Tax Preparation renaaj kadedeloke online ilo kein jerbal eo amim ej pedped ioon appointment ko, scroll lal lok ilo peij in ñan loi melele ko elaplok ilo GetYourRefund.org menin ekāālel eo.

Ewōr ke juon armej ilo United Way of King County emaroñ kadeloñ melele ko aō ilo MyFreeTaxes.com ilo an pinej jenkwaō?

Būromōj, ak United Way of King County eban kadeloñ melele ko am im peba ko am kōn owōj ñan ilowaan MyFreeTaxes.com ilo an pinej jenkwam. Ñe kwōkōnaan bwe kumi in rikapeel ro amim ilo bukwōn eo am naetan Free Tax Preparation ilo kein jerbal eo amim ej pedped ion appointment ko, scroll lal lok ilo peij in ñan loi melele ko elaplok kōn GetYourRefund.org menin ekāālel eo.

Ij ke toprak ñan IRS.gov/FreeFile?

Jabdewōt armej im deloñ eo an ediklok jen $72,000 emaroñ bael ilo an ejjelok wōnean ilo an kōjerbal IRS Free File būrookraam eo.


Kajjitōk ko Rekkā ikijjien GetYourRefund.org


Ewi wāween an GetYourRefund.org jerbal?

GetYourRefund.org ej lelok juon wāween epidodo ñan kadede owōj ko am online ilo jet kiltōn ko repidodo:

 1. Ñan ebōk karōk owōj ko ilo ejjelok wōnean, click ioon “File with GetYourRefund” (“Bael ippān KōrooltokJāānEoAm”).
 2. Kōmman juon am laajrakin melele ko ippān GetYourRefund, uwaaki kajjitōk ko in kadeloñ im upload pija ko an peba in owōj ko am.
 3. Schedule juon am appointment.
 4. Ilo ien appointment eo am:
 • Kwōnaaj loi juon kall in kadeloñ jān juon ian rikapeel kōn owōj ro amim.
 • Juon ian rikapeel kōn owōj ro amim enaaj kadede return eo am.
 • Kwōnaaj loe juon talebon kall eo kein karuo jān juon ian rikapeel ro amim ikijjien owōj ñan bar etale im kadedelok return eo am.
 1. Jaini return eo am emōj kadede ilo email.

Ewi joñan jerbal in jipañ ko?

United Way ej juon jikin ej lelok ilo an ejjelok kalijeklok im jabdewōt armej ilo Washington State emaroñ bōke jerbal in jipañ ko an United Way ñan Karōk Owōj ilo Ejjelok Wōnean. Bōtaab, elōñ jet return ko relap aepokpok ñan volunteer ro amim. Waan joñak, kim eban karōk return ko kōn deloñ ko kwar kōmmani ilo state ko jet.

 

Emōj amim karejar ippān Express Credit Union ñan kōmadmōd return ko ippān ITIN (Nōmba eo an Kajjojo Amij ej Kōllā Owōj) ko im kim enaaj lelok ITIN application im kōkāāl ko ilo ejjelok wōnaer ilo Express Credit Union.

 

Eñin jet jerbal in jipañ ko kim EJJAB lewaj:

 • State return ko (Ejjelok an Washington state juon state income tax, innām jejjab aikuj jabdewōt return. Elaññe kwar jerbal ilo juon state im ej aikuj juon state return eo, kwō maroñ kōjerbal com ñan baele ilo ejjelok wōnean).
 • Ñe ewōr juon am 1099-B (kōllā jān juon brokerage (jikin wiakaki stock ko), elaññe kwar wia/wiakake stock).
 • Elaññe kwar wiakake mweo imōm ak ekar deloñe foreclosure.
 • Elaññe kwar bōk deloñ jān imōn reen.
 • Elaññe kwōj jerbal kōn kwe make im ekar wōr wōnean men ko elaplok jān $25,000, ak ekar ediklok wōnean jān deloñ, ak kwōkōnaan bōke wōnean kōjerbal mweo imōm einwōt juon wōnean bijnej.
 • ►Elaññe emōj kadeloñ etam einwōt ippān doon ilo kapijukunen.

Ta eo kwōnaaj aikuj ñan bael ilo GetYourRefund.org?

GetYourRefund.org ej pād ñan cell phone, tablet im desktop kompūta ko. Emōj loe ke epidodo an enañin aolep armej maroñ kadede kajjitōk ko im kōjemlok kadeloñ eo. Kwōnaaj aikuji:

 • Juon email atōrej ñan kōmmane joun am akkaun
 • Pija ID kaat (im ñan jabdewōt bar armej eo ilo return eo).
 • Juon pija kōn kwe ilo am jibwe ID kaat eo am.
 • SS) ak ITIN kaat (im bareinwōt kōn jabdewōt armej ej pād ilo return eo)
 • Aolep peba in owōj ko
 • Nōmba eo an bāāñ akkaun eo am im nōmba in ial eo (ñan direct deposit/debit)

 

Jouj im keememej: Emōj an IRS eo, GetYourRefund.org, United Way of King County im ro mōttaer ilo aelōñ karejar ippān doon ñan kōmmani oktak ko relap ilio madmōdin kōjparok im menin aikuj ko ikijjien karōk owōj ko online.

Ñe ij aikuj bōk jipañ kōn GetYourRefund.org, ewi wāween aō naaj bōk jipañ?

Ewōr juon kein jerbal chat ilo peij in im United Way of King County kumi in rijerbal ñan jipañ renaaj pād ie ñan uwaaki kajjitōk ko.

 

Click ioon kakōlle eo kōn chat ilo webpeij in im juon armej enaaj pād ñan jipañ eok.

 

Im bareinwōt, elōñ ro uwaan kumi in rijerbal ro ñan jipañ ro rej pād ilo kein jerbal eo ilo GetYourRefund.org website eo. Kwōmaroñ bareinwōt email Hello@GetYourRefund.org ñan bōk jipañ elaplok.

Ak kōn Economic Impact (Stimulus) Kōllā ko?

Iomwin Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act (Coronavirus Jipañ, Kaaenōmman, im Kōjparok kon Jāān Kakien), ro rej kōllā owōj ko im remaroñ tōprak im rekar bael tax return ko ilo 2019 ñe ejjab 2018 renaaj bōk ilo aer jab kajjitok kake juon economic impact (stimulus) kōllā ñan $1,200 kōn kajjojo armej ñe ejjab $2,400 ñan ro repālele ippān doon im ñan $500 kōn kajjojo nājeir ajri etōprak. Jet armej rej kōllā owōj im ekkā aer jab bael tax return ko renaaj aikuj in lelok juon simple tax return ñan bōk economic impact (stimulus) kōllā eo.

 

Rekar ajej bar juon economic impact (stimulus) kōllā ilo jinoin 2021 an $600 ñan kajjojo armej ro ñe ejjab $1,200 ñan ro repālele ippān doon im ñan $600 kōn kajjojo ajri eo etōprak. Ilo iien in kapijukunen ko ippān elōñ kadkad ko retōprak kōn aolepen Economic Impact (Stimulus) Kōllā ko ruo jimor.

 

Lolok IRS.gov/EIP ñan bōk melele ko ekāāltata.

 

Kwōj ke aikuj in kōkāāl melele ko am ikijjien bāāñ akkaun ko am ñe ejjab lale kadkad in Economic Impact (Stimulus) Kōllā eo am? Etal ñan IRS.gov/coronavirus/get-my-payment


Kommol ñan jikin ko rej letōk jibañ ñan kim: