Bōk Jibañ kin Eowoj Ejellok Wonnen

Ewōr kejbarok, ekwōn, ebidodo, im ejellok wonnen jibañ kin eowoj.

Likūt jāān ko elab am kar jerbal kaki ibbam im bōk jibañ ilo am kanne beba in eowoj ko am ñan 2020.

Jen Janode 20 ñan Ebrol  18, 2021, ro emōj aer bōk katak ak ro ewōr aer kabeel kin eowoj im emōj kamool jen Obij eo ej lale kakien ko ikijen eowoj ko an kien eo an federal ej kōwebben (Internal Revenue Service -IRS)  renaj bojak in lewaj kejbarok, kwōn, im 100% jibañ online ilo am kanne beba in eowoj ko am.  Armij ro amim ewōr aer kabeel rejelā aoleb kakien in eowoj ko rekāāl im jibañ ko ewōr, ekoba ro rebed ilo kakien in jibañ eo ekāāl, bwe jen maron kōlab joñan an rool tōk jāān im kwōmaron kōlablok am likūt jāān ko am ibbam. Kim maron bar jibañ kwe kajitōk jāān in jibañ eo am.

Ewōr jibañ in eowoj ñan aoleb, ekoba ro ewōr aer Nomba eo an kajojo armij ro rej kolla eowoj (Individual Taxpayer Identification Number – ITIN). ITIN.

Bwe kim en maron jibañ kwe kin eowoj ko am, eñin ej jet men ko kwōnaj aikuji im bareinwōt jet men ko relablok am bebe, bōtab rej jibañ, beba ko ñan aen im kebooji ibbam:

Ta ko Kwōnaj Aikuji

  • Juon kaat ej kwalok wōn kwe im ewōr bijam
  • Juon bijam make kwōj jibwe kaat eo ej kwalok wōn kwe im ewōr bija iturin mejam
  • Kaat in Social Security ak beba in ITIN
  • Jabdewōt beba in kolla (W-2, 1099-R, im men ko jet)

Beba ko jet am bebe ñan am kebooji

  • Beba in eowoj eo am ilo yiō eo moktalok
  • Beba in Kamool Joortoklik in Ejmour (1095-A)
  • Beba in Kamool Kejbarokin Ajiri
  • Beba in Kamool Wiin ko jen Ikkure in Kambol
  • Beba in Kamool Wonnen Jikuul

Wāween ko Rebidodo ñan Bael Eowoj ilo an Ejellok Wonnen


Loloorjak an juon jibañ kwe

GetYourRefund.org

Bōk jibañ ko ilo kein jerbal kabeel ñan kebooj am kanne beba in eowoj ejellok wonnen. Ro ewōr aer kebaal kin eowoj emōj an IRS kamool renaj jerbal ibbam innem kebooj beba in eowoj eo am im baele ñan kwe jen kein jerbal kabeel. Juon kein jerbal ewōr kejbarok, im ekwōn ej kōmman an bidodo am upload ie beba ko am rekkar.

Bael ibbam make

MyFreeTaxes.com

Kin MyFreeTaxes.com, kwōmaron make baele eowoj ko am ilo an ejellok wonnen. Jibañ in enaj aikuj am kōmmane juon akkoun, make kanne im baele eowoj ko am.

Kūrlok ñan jibañ

2-1-1

Kwōmaron kūrlok 2-1-1 ñan bōk melele im jibañ ko ilo elōñ kajin ko, ekoba jibañ kin wāween am baele eowoj ko am ilo an ejellok wonnen.


Kommol ñan jikin ko rej letōk jibañ ñan kim: