Deeggarsa Gibiraa Bilisaan argadhaa

Deeggarsa gibiraa naga- qabeessa, eegamaa, salphaafi bilisaa.

Doolaara akka laayyootti-hin arganne caalaa eegaatii, gibira 2020 keessan guutuuf deeggarsa bilisaa argadha.

Amajjii 20 irraa – Ebla 18, 2021 tti, oggeessoonni gibiraa leenji’aniifi IRS mirkanaa’an gibira keessan guutuuf deeggarsa naga- qabeessa, eegamaafi %100 karaa onlaayiniitiin kennuuf ni argamu. Oggeessoonni keenya seera gargaarsa haaraa keessa jiru dabalatee, waa’ee seeroota gibiraa haaraafi liqaawwan jiran waan beekaniif, deebii keessa dabaluufi maallaqa keessa caalaa akka eeggattan isin taasisu danda’u. Akkasumas maallaqa ka’umsa hojii iyyachuufis gargaaruu dandeenya.

Kanneen ITIN qaban dabalatee, deeggarsi gibiraa kan bilisaa nama hundaaf ni argama.

Akka haala gaariin gibirawwan keessaniin isin gargaaruu dandeenyuuf, wantoonni beekuu qabda muraasni akkasumas filmaatawwan dabalataa, garuu ammo kan isin gargaaran, sanadawwan walitti qabu qabdanii fi kanneen argaman kunooti:

Wanti Gochuun Isin Barbaachisu

  • Waraqaa eenyummaa suuraa qabu
  • Suuraa oofee waraqaa eenyummaa keessan fuula keessan biratti qabachuun of kaaftan
  • Kaadirii Nageenya Hawaasummaa ykn sanada ITIN
  • Galmeewwan galii kamiyyuu (W-2, 1099-R, kkf)

Sanadawwan Biraa akka Filmaataatti Dhiyeessuu Qabdan

  • Deebii gibiira bara darbee
  • Ibsa Inshuraansii Fayyaa Lafagabaa (1095-A)
  • Ibsa Kunuunsa Daa’imaa
  • Ibsa Injifannoowwan Tirgaa
  • Ibsa Kanfaltii Barnootaa

Haalawwan Salphaa Gibirri Bilisaan ittiin Galfamu


Nama isin gargaaru wayi qabaadhaa

GetYourRefund.org

Tajaajilawwan qophii gibiraa bilisaan karaa viidiyoon argadhaa. Oggeessoonni gibiraa IRS-mirkanaa’an isin waliin hojjachuun fageenya irraa deebii gibira keessanii qopheessuudhaan karaa elektironikaatiin isiniif galchu. Seensi naga-qabeessii, eegamaan sanadawwan barbaachisan akka feetaniif salphaa isiniif taasisa.

Ofii keessaniin galchaa

MyFreeTaxes.com

MyFreeTaxes.com waliin, ofii keessaniin bilisaan gibira keessan galchu ni dandeessu. Tajaajilli kunis akka eenyummeessa uummattan, guutanii fi ofiin gibira keessan galchitan isin gaafata.

Deeggarsaaf bilbilaa

2-1-1

Odeeffannoo fi deeggara attamiin bilisaan gibira keessan akka itti galchitan dabalatee, lakkoofsa afaan barbaaddaniin argachuuf 2-1-1 irratti bilbilu dandeessu.


Deeggartoota keenyaan galatoomaa: