ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫ਼ੂਜ, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ।

ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 2020 ਦਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੱਕ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ IRS-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫ਼ੂਜ ਅਤੇ 100% ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ, ਨਵੇਂ ਰਿਲੀਫ ਬਿਲ ਵਿਚਲਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਸਟਿਮੁਲਸ ਚੈਕ ਮਨੀ (ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ, ITIN ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪਿਕ, ਪਰੰਤੂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ

 • ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ
 • ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ
 • ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ITIN ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (W-2, 1099-R ਆਦਿ)

ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖੋ

 • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ
 • ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (1095-A)
 • ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਜੂਆ ਜਿੱਤਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
 • ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ


ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ

GetYourRefund.org

ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। IRS-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀਕਲੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫ਼ੂਜ ਪੋਰਟਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਦ ਫਾਈਲ ਕਰੋ

MyFreeTaxes.com

MyFreeTaxes.com ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ

2-1-1

ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਆਮ MyFreeTaxes.com ਪ੍ਰਸ਼ਨ


ਸਧਾਰਣ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

MyFreeTaxes ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: W-2 ਆਮਦਨ, ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਿਆਜ, ਲਾਭਾਂਸ਼ ਆਮਦਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਮਦਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਆਜ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ, ਚਾਇਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਸ਼ਾਮਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: MyFreeTaxes.com/Support

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਾਇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ (1099-MISC), ਮਾਰਗੇਜ ਵਿਆਜ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਟੈਕਸ, ਹੋਰ ਮੱਦਵਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ (1099-K) ਐਚ ਐਸ ਏ (HSA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਂ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ MyFreeTaxes.com ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ MyFreeTaxes.com/Support ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੰਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਚੂਅਲ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ: ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। org ਵਿਕਲਪ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ।
 • ਆਨਲਾਇਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ: ਤੁਸੀਂ IRS ਮੁਫ਼ਤ ਫਾਇਲ (Free File) ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈgov/FreeFile ਦੇਖੋ।

MyFreeTaxes.com ’ਤੇ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਇਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ 2019 ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 1040 ਉੱਪਰ ਲਾਇਨ 7 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਕ AGI (ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ)।
 • ਰਿਟਰਨ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਲਈ SSN
 • ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਊਟਿੰਗ ਨੰਬਰ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਲਈ)

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ 2019 AGI ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 2019 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਲਾਇਨ 7 ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ United Way of King County ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, freetax@uwkc.orgਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ IRS.gov/get-transcriptਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, GetYourRefund.org ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ।

ਕੀ United Way of King County ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ MyFreeTaxes.com ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, United Way of King County ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ MyFreeTaxes.com ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,  GetYourRefund.org ਵਿਕਲਪ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ IRS.gov/FreeFile ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਾਂ?

$72,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ IRS ਮੁਫ਼ਤ ਫਾਇਲ (IRS Free File) ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਆਮ GetYourRefund.org ਪ੍ਰਸ਼ਨ


GetYourRefund.org ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

GetYourRefund.org ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 1. ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਚੂਅਲ ਤਿਆਰੀ ਲਈ “ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ (GetYourRefund) ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰੋ’’ ਉੱਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
 2. ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ (GetYourRefund) ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
 3. ਇਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
 4. ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ:
 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
 • ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
 1. ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਵੇਅ (United Way) ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ United Way ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਲਈ ਰਿਟਰਨਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

 

ਅਸੀਂ ITIN ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ Express Credit Union ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਨ.  (ITIN) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ:

 • ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ (ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ comਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1099-B ਹੈ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਖ੍ਰੀਦਿਆ/ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ)।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਅਤੇ $25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵੱਜੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹੋ।

GetYourRefund.org ’ਤੇ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

GetYourRefund.org ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੈੱਟ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਇਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ
 • ਫ਼ੋਟੋ ਆਈ ਡੀ (ID) ਕਾਰਡ (ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ)
 • ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਈ ਡੀ (ID) ਕਾਰਡ ਪਕੜ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ
 • ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਓਰਟੀ ਜਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਨ. (ITIN) ਕਾਰਡ (ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ)
 • ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਊਟਿੰਗ ਨੰਬਰ (ਵਿਕਲਪਕ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਲਈ)

 

}ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: IRS, GetYourRefund.org, United Way of King County ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ GetYourRefund.org ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ?

ਇਸ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਚੈਟ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ United Way of King County ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ।

 

ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੈਟ ਆਈਕਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ।

 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ GetYourRefund.org ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉੱਪਰ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Hello@GetYourRefund.org ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਏਡ, ਰੀਲੀਫ਼, ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਕਓਰਟੀ (CARES) (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਕਰਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾ 2019 ਜਾਂ 2018 ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ $1,200 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ $2,400 ਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਤਰ ਬੱਚੇ ਲਈ $500 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਕਰਦਾਤਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।

 

2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $600 ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ $1,200 ਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਤਰ ਬੱਚੇ ਲਈ $600 ਦਾ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ-ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ।

 

ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ IRS.gov/EIP ਦੇਖੋ।

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ IRS.gov/coronavirus/get-my-payment


ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ: