ናይ ናጻ ቐረጽ ሓገዝ ርኸብ

ውሑስ፣ ዘየስግእ፣ ቀሊል ከምኡ ውን ናይ ናጻ ቐረጽ ሓገዝ።

መብዛሕትኡ ብድኻምካ ዝኣከብካዮ ዶላርካ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ናጻ ናይ 2020 ቐረጽ ምምላእ ሓገዝ ርኸብ።

ካብ ጥሪ 20–ሚያዝያ 18, 2021, ዝሰልጠኑን ናይ IRS-መረጋገጺ ዘለዎም ናይ ቐረጽ ሰብ ሞያ፣ ውሑስ ዘየስግእን 100% ናይ ቐረጽ ኣመላልኣ ብኦንላይን ሓገዝ ዝህቡ ተዳልዮም ኣለዉ። ናትና ሰብ-ሞያ ኣብቲ ሓድሽ ናይ እፎይታ ሕጊ ዝርከቡ ሓዊሱ፣ ነቶም ኩሎም ሓደሽቲ ናይ ቐረጽ ሕግታትን ዘለዉ ክሪዲታትን ይፈልጥዎም እዮም፣ እዚ ድማ ተመላሲ ዝኸውን ከብዝሑልካን መብዛሕትኡ ገንዘብካ ኣብኢድካ ክኸውንን ይሕግዝ። ብተወሳኺ ውን ነቲ ናይ ስቲሙለስ ቸኪንግ ገንዘብ ይግበኣኒ ምንባል ክንሕግዘካ ንክእል ኢና።

ናይ ናጻ ቐረጽ ሓገዝ ነቶም ITIN ዘለዎም ሰባት ሓዊሱ ንኹሎም ሰባት ኣሎ።

ስለዚ ድማ ብዛዕባ ናትካ ቐረጽ ዝምልከት ብዝግባእ ንኽንሕግዘካ፣ ዘድልዩኻ ነገራት ከምኡ ውን ተወሰኽቲ መማረጺታትን፣ ግን ሓገዝቲ፣ ክትእክቦምን ከተዳልዎምን ዝግበእካ ሰነዳት ኣብዚ ዝስዕብ ኣለዉ፥

እንታይ ከምዘድልየካ

  • ፎቶ ዘለዎ መለለይ መንነት ካርድ
  • ነዚ ፎቶ ዘለዎ መለለይ መንነት ካርድ ኣብ ጥቓ ገጽካ ጌርካ ዝተሰኣልካዮ ስእሊ
  • ሶሺያል ሴኪዩሪቲ ካርድ ወይ ITIN ሰነድ
  • ዝኞነ ናይ ኣታዊ ሰነድ (W-2, 1099-R, ወዘተ)

ከም መማረጺ ከተቕርቦ ዘለካ ካልእ ሰነድ

  • ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ቐረጽ ተመላሲ
  • ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ናይ ዕዳጋ መግለጺ (1095-A)
  • ናይ ቆልዓ ክንክን መግለጺ
  • ጠላዕ ዝተዓወትካሉ መግለጺ
  • ንመምሃሪ ዝኽፈል ገንዘብ መግለጺ

ናይ ቐረጽ ፋይል ንምእታው ቀለልቲ መንገድታት


ዝኾነ ሰብ ክሕግዘካ ምግባር

GetYourRefund.org

ናጻ ናይ ቐረጽ ምድላው ኣገልግሎት ብቨርችዋል ምርካብ። ናይ IRS-መረጋገጺ ዘለዎም ሰብ ሞያ ምሳኻ ይሰርሑ ብድሕሪኡ ብርሕቀት ኮይኖም ነቲ ናይ ቐረጽ ተመላሲ የዳልውዎሞ ኣብ ክንዳኻ ብኢሌክትሮኒክ የእትውዎ። ውሑስ፣ ዘየስግእ መልኣኺ ነቶም ኣገደስቲ ሰነዳትካ ብቐሊሉ ከምዝለኣኹ ይገብሮም።

ባዕልኻ የእቱ

MyFreeTaxes.com

ብ MyFreeTaxes.com፣ ናትካ ቐረጽ ባዕልኻ ብናጻ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣገልግሎት ኣካውንት ንኽትፈጥር፣ ናትካ ቐረጽ ባዕልኻ መሊእካ ከተእቱ ይጠልብ።

ሓገዝ ንምርካብ ደውል

2-1-1

ናትካ ቐረጽ ብናጻ ብኸመይ ከም እተዳሉ ዝምልከት ሓገዝ ሓዊሱ፣ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሓበሬታን ሓገዝን ንምርካብን ናብ 2-1-1ክትድውል ትኽእል ኢኻ።


ንስፖንሰራትና ነመስግን፥