ຮັບເງິນພິເສດສຳລັບອາຫານ

English, Español, እንግሊዘኛ, 中文, 영어, ວັນນະໂຣກ, Русский, Somali, Tiếng Việt

ການໄດ້ຮັບອາຫານຫຼັກຂັ້ນພື້ນຖານ (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) ບໍ່ຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ກົດໃນການຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານະການເຂົ້າເມືອງຂອງທ່ານ. ພາຍໃນຄົວເຮືອນທີ່ມີສະຖານະການເຂົ້າເມືອງແຕກຕ່າງກັນ ສາມາດສະໝັກແທນລູກທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບໄດ້ ສະເໝີ. ໂທໄປທີ່ 1-888-4FoodWA ເພື່ອສະໝັກ.


ໄດ້ອາຫານເພີ່ມ. ກັງວົນໜ້ອຍລົງ. Basic Food ແມ່ນເງິນພິເສດສຳລັບອາຫານການກິນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊື້ອາຫານ, Basic Food ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບທ່ານ. Basic Food ແມ່ນຫຍັງ? ຫຼື ເອີ້ນວ່າ SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program – ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອາ​ຫານ​ເສີມ), Basic Food ຊ່ວຍຄົນວໍຊິງຕັນໂດຍການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລາຍເດືອນໃນການຊື້ອາຫານ. ຄອບຄົວທີ່ມີສີ່ຄົນສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍກວ່າ $600/ເດືອນ.

ນີ້ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກຂອງ Basic Food:

 • ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ເງິນ Basic Food ຈະຖືກໂອນເຂົ້າໄປໃນບັດ EBT. 
 • ບັດ Basic Food EBT ຂອງທ່ານແມ່ນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ອອນລາຍ ແລະ ຕະຫຼາດຊາວກະສິກອນຫຼາຍແຫ່ງຍອມ​ຮັບ.
 • ນອກຈາກນັ້ນ Basic Food ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສິດສຳລັບ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ:
  • ເດັກໃນຄອບຄົວທີ່ມີ Basic Food ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບອາຫານຢູ່ໂຮງຮຽນແບບບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສະໝັກໃດໆ!
  • ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຄົວເຮືອນທີ່ມີ Basic Food ຍັງອາດຈະມີສິດໄດ້​ຮັບໂຄງການ Women Infants and Children (ຜູ້ຍິງມີເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, WIC)
  • ນັກຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີ Basic Food ຍັງອາດຈະມີສິດສຳລັບໂຄງການ Basic Food and Employment Training (BFET) (ເບສິກຟູດ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມພະນັກງານ, BFET), ເຊິ່ງເປັນໂຄງການເຝິກອົບຮົມວຽກ ແລະ ການສຶກສາທີ່ສາມາດຊ່ວຍເລື່ອງເງິນອຸດໜູນການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ, ປຶ້ມ, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າຮຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາເພີ່ມເຕີມ. 

ແມ່ນໃຜມີສິດໄດ້​ຮັບ Basic Food?


ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທີ່…

 • ເຮັດວຽກ ຫຼື ຫວ່າງງານ
 • ໄປໂຮງຮຽນ ຫຼື ມີລູກທີ່ຢູ່ໃນໄວຮຽນ
 • ເປັນພົນລະເມືອງ ຫຼື ມີຄອບຄົວທີ່ມີສະຖານະການເຂົ້າເມືອງປະສົມ

…ທັງໝົດສາມາດມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ Basic Food.

ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊື້ອາຫານ, Basic Food ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບທ່ານ.

ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ, ລາຍຮັບລວມ (ລາຍຮັບກ່ອນເສຍພາສີ), ພ້ອມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊັ່ນ: ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ສາທາລະນຸປະໂພກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດທີ່ກຳນົດໂດຍເງື່ອນໄຂການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ Basic Food. ເບິ່ງຄູ່ມືແນະນຳເລື່ອງລາຍຮັບລວມສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຊັບພະຍາກອນເຊັ່ນ: ເຮືອນ, ລົດ ຫຼື ເງິນໃນທະນາຄານແມ່ນບໍ່ນັບລວມກັບເງື່ອນໄຂ.

ໃນຊ່ວງການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ Basic Food ທຸກຄົນແມ່ນມີສິດສຳລັບເງິນຊ່ວຍເຫຼຶອສູງສຸດ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆຄົນຜູ້ທີ່ມີສິດສຳລັບ Basic Food ຈະໄດ້ຮັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍຈຳນວນ $204 ຕໍ່ເດືອນ. ສະໝັກມື້ນີ້!

ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບລາຍຮັບລວມ
(4/1/2021 – 3/31/2022)

Family Sizeລາຍຮັບລວມຕໍ່ເດືອນ
1 ຄົນ$2,147
2$2,903
3$3,660
4$4,417
5$5,173
6$5,930
10+$756 ຕໍ່ຄົນ

ສິ່ງທີທ່ານຕ້ອງສະໝັກ


ກ່ອນການສະໝັກຂໍ Basic Food, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີ:

 • ຂໍ້ມູນລາຍຮັບຂອງທ່ານໃນ 30 ວັນທີ່ຜ່ານມາ.
 • ຊື່, ອາຍຸ ແລະ ຂໍ້ມູນລາຍຮັບສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານທີ່ທ່ານຊື້, ກະກຽມ ຫຼື ແບ່ງປັນອາຫານນຳ.
 • ລາຍຈ່າຍໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນ, ການສະໜັບສະໜູນເດັກ, ຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ຄ່າ​ຜ່ອນ​ບ້ານ)

ສະໝັກຂໍ Basic Food


ນີ້ແມ່ນວີທີສາມວິທີງ່າຍໆໃນການສະໝັກຂໍ Basic Food, ໂດຍຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະຖານະການຂອງທ່ານ:

Households with Children (ຄົວເຮືອນທີ່ມີເດັກນ້ອຍ)

Family Food Hotline (ສາຍ​ດ່ວນ​ອາ​ຫານ​ເພື່ອ​ຄອບ​ຄົວ)

ຖ້າຫາກທ່ານອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ມີເດັກນ້ອຍ (ລວມທັງຄົວເຮືອນທີ່ມີສະຖານະການເຂົ້າເມືອງປະສົມ) ແລະ ຕ້ອງການສະໝັກ, ໂທຫາສາຍດ່ວນອາຫານເພື່ອຄອບຄົວ. ມີບໍລິການດ້ານພາສາໃຫ້.

ນັກຮຽນວິທະຍາໄລວິຊາຊີບ ແລະ ຊຸມຊົນ

Benefits Hub (ສູນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ)

ຖ້າຫາກທ່ານເປັນນັກຮຽນວິທະຍາໄລວິຊາຊີບ ຫຼື ຊຸມຊົນໃນ King County, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສູນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຈັດການນັດພົບທາງອອນລາຍ. ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານສະໝັກຂໍ Basic Food ໄດ້.

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ

WashingtonConnection.org

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຕ້ອງການສະໝັກຂໍ Basic Food ດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຕື່ມໃບສະໝັກຜ່ານເວັບໄຊ Washington Connection.


ຫຼັງ​ຈາ​ກການສະ​ໝັກ


ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສະໝັກຂໍ Basic Food, ທ່ານຈະຕ້ອງໂທຫາ Washington Department of Social and Health Services (ພະແນກບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມຂອງວໍຊິງຕັນ, DSHS) ເພື່ອເຮັດການສຳພາດກ່ຽວກັບ Basic Food. ທ່ານສາມາດໂທຫາ DSHS ທີ່ເບີ 877-501-2233 ແຕ່ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຮອດ 3:00 ໂມງແລງ, ຍົກເວັ້ນວັນພັກຂອງລັດ.

ທ່ານຕ້ອງເຮັດສິ່ງນີ້ພາຍໃນ 30 ວັນຂອງການສະໝັກຂອງທ່ານ. DSHS ຈະບໍ່ໂທຫາທ່ານ.

ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານໂທໄປຕອນເຊົ້າ.


ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ


ຂ້ອຍຈະສາມາດປະເມີນຄ່າໄດ້ບໍວ່າເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ Basic Food ຂອງຂ້ອຍແມ່ນເທົ່າໃດ?

ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດ​ປະເມີນຄ່າເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ (ບໍ່ແມ່ນສູງສຸດ) ທີ່ເວັບໄຊຕົວປະເມີນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ DSHS, ບ່ອນນີ້: https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/csd/documents/bfcalculator/bf_benefit_estimator.htm