Hel Caawimaada Canshuurta Bilaashka ah

Caawimaada canshuurta oo badqab, amaan leh, fudud oo bilaash ah.

Kaydso cadad badan oo mushaarkaaga ah oo hel caawimaad bilaash ah oo ku aadan buuxinta canshuurahaaga 2020.

Laga bilaabo Janaayo 20–abriil. 18, 2021, khubarada tababarka leh oo shahaado ka haysta Internal Revenue Authority (Maamulka Dakhliga Gudaha, IRS) ayaa diyaar u ahaan doona inay ku siiyaan caawimaad badqab leh, amaan ah oo 100% oonleen ah oo ku aadan buuxinta foomamkaaga canshuuraha. Khubaradeenu waxay yaqaanaan dhamaan sharciyada canshuuraha ee cusub iyo canshuur dhaafka aad heli karto, ayna ku jiraan kuwa ku jira sharciga cusub ee gurmadka, si ay heerka ugu sareeya u gaarsiiyaan canshuur celintaada aadna ku ilaashato cadad badan oo lacagtaada kamid ah. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa sheegashada lacagta jeega kaalmada ah.

Caawimaada canshuurta oo bilaash ah ayuu heli karaa qof kasta, ayna ku jiraan dadka haysta Individual Taxpayer Identification Number (Lambarka Aqoonsiga Gaarka ah ee Canshuur Bixiyaha, ITIN).

Si aan kaaga caawino sida ugu haboon canshuurahaaga, halkaan ayaad ka helaysaa dhawr waxyaabood ood u baahan doonta iyo sidoo kale dukumiintiyo dheeraad ah oo ikhtiyaari ah, laakiin muhiim ah, si aad u aruursato una diyaarsato:

Waxa aad U baahan Doonto

  • Kaarka aqoonsiga sawirka leh
  • Sawirkaaga adoo haya kaarkaaga aqoonsiga sawirka leh ood ku ag hayso wajigaaga.
  • Kaarka Social Security ama dukumiintiga ITIN
  • Nooc kasta oo dukumiintiyada dakhliga ah (W-2, 1099-R, iwm.)

Dukumiintiyada Kale ee Ikhtiyaariga ah inaad Diyaarsato

  • Canshuur celinta sanadkii lasoo dhaafay
  • Bayaanka Baaqiga Suuqa Caymiska Caafimaadka (1095-A)
  • Baaqiga Daryeelka Carruurta
  • Baaqiga Lacagta aad Ku heshay Khamaarka
  • Baaqiga Lacagta Dugsiga

Qaababka Fudud ee Aad Canshuurta Ku gudbin Karto si bilaash ah


U sheeg qof inuu ku caawiyo

GetYourRefund.org

Ku hel adeeggyada diyaar garoowga canshuurta oo bilaash ah qaab oonleen ah. Khubarada canshuurta oo shahaado ka haysta IRS ayaa kula shaqayn doona ayagoon kula joogina diyaarinaaya canshuur celintaada kadibna oonleen ahaan ku diraaya ayagoo wakiil kaa ah. Barta amaanka ah, oo badbaado leh ayaa fududaynaysa inaad soo geliso dukumiintiyadaada muhiimka ah.

U gudbi si iskaa ah

MyFreeTaxes.com

Markaad gasho barta MyFreeTaxes.com, waxaad ku gudbin kartaa canshuurahaaga si iskaa ah qaab bilaash ah. Adeeggaan ayaa u baahan inaad furato ciwaan, aad buuxiso gudbisana canshuurahaaga si iskaa ah.

Raadso caawimaad

2-1-1

Waxaad wici kartaa 2-1-1 si aad u hesho xog iyo caawimaad lagu bixinaayo tiro luuqado ah, ayna ku jirto caawimaad ku aadan sida aad u gudbinayso canshuurahaaga qaab bilaash ah.


Waxaa mahadsan maalgeliyaasheena: